Aktualności

O nas

Statut

Środki na działalność

Dołącz do nas

Zarząd

Sponsorzy

Sprawozdawczość

Archiwum

 

 

Kontakt

37-200 Przeworsk
ul. M. Konopnickiej 5
tel. (016)6487268
fax. (016)6489751
e-mail: stjedynka@op.pl

 

Czym się zajmujemy


Stowarzyszenie patronuje różnorodnym konkursom i działaniom wspierającym edukację uczniów szkoły.

W 2008 roku zgłosiło 35 uczniów do VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Darujmy światu pokój”, w którym praca uczennicy naszej szkoły została wyróżniona spośród 1200 złożonych w konkursie. Stowarzyszenie objęło patronatem akcję „Szkolnego Banku Podręczników”. Wzbogacono o nowe egzemplarze istniejący w bibliotece szkolnej Bank Podręczników, dzięki któremu w roku szkolnym 2007/2008 zostało wypożyczonych ponad 100 uczniom ok. 500 podręczników, zaś w roku 2008/2009 już 230 uczniów wypożyczyło ponad pół tysiąca podręczników.

          Działania Stowarzyszenia mają także na celu promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia oraz wskazanie uczniom możliwości zagospodarowania czasu wolnego. Dlatego wśród zadań podjętych w okresie sprawozdawczym należy wskazać wspomnianą już akcję „Jabłuszko”, popularyzującą zdrowe nawyki żywieniowe. Taki cel miały również pozostałe projekty. W 2007 roku został zrealizowany projekt „Ferie z uśmiechem” skierowany do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, wsparty finansowo przez Burmistrza Miasta Przeworska. W ramach projektu rozegrano turniej sportowo - wiedzowy o puchar przechodni Stowarzyszenia, w którym brały udział również osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku (Stowarzyszenie pokryło koszty pucharów i dyplomów, nagrody dla wszystkich uczestników ufundował Burmistrz Miasta Przeworska). Zorganizowano także wyjazd do „Fantazji” – Centrum Zabaw Dziecięcych w Rzeszowie dla 100 uczniów klas 1-6 (Stowarzyszenie pokryło koszty autokarów i zapewniło opiekę). Z okazji Dnia Dziecka (28 maja 2008 r.) ponownie zorganizowano wyjazd do Centrum Zabaw Dziecięcych - „Fantazja” w Rzeszowie dla 130 uczniów klas 1–6. Bogata oferta przyczyniła się do nabycia umiejętności gospodarowania wolnym czasem przez dzieci, propagowania wiedzy o zdrowym stylu życia, wyrównywania szans uczniów pochodzących ze środowisk zagrożonych różnymi patologiami.

W czasie ferii zimowych 21- 26 lutego 2008 r. zorganizowano dla 15 uczniów szkoły wyjazd na obóz narciarski w Sromowcach Wyżnych, tuż przy Dunajcu i Zalewie Czorsztyńskim. Głównym celem było doskonalenie umiejętności narciarskich, ale były także organizowane wycieczki i to zarówno na terenie naszego kraju jak i na terenie Słowacji.

       Członkowie Stowarzyszenia starają się łączyć cele i działania, proponując współpracę ze środowiskiem. Taki integracyjny charakter miał także projekt pt. „Warsztaty integracyjne”, który zgłoszono do konkursu na zrealizowanie zadania publicznego w roku 2007, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Przeworska. Zadaniem nadrzędnym było wspieranie działań z zakresu zagospodarowania wolnego czasu, działalności profilaktyczno-sportowej i wychowawczej, w tym promowanie zdrowego trybu życia, ze szczególnym naciskiem na zajęcia pozalekcyjne: „Warsztaty integracyjne z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie”. Projekt zrealizowany został w okresie 01.03.-30.09.2007 r. dzięki pozyskanym środkom finansowym w wysokości 2000,00 zł.

Celem podejmowanych działań było stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności w warunkach warsztatów oraz współdziałanie z osobami pełnosprawnymi podczas realizacji zadania. Dało to obu stronom, szanse nawiązywania rozmaitych więzi społecznych, poczucia akceptacji i przynależności do grupy społecznej. Integracja środowisk osób pełno i niepełnosprawnych, wpłynęła na wykształcenie umiejętności  współżycia w grupie, rozwój postaw prospołecznych we wzajemnych relacjach. Realizując zadanie przeprowadzono wycieczkę integracyjną do gospodarstwa agroturystycznego „ Pod Lipą” w Przychojcu koło Leżajska pod hasłem: „Śladami ginących zawodów” połączoną z warsztatami bibułkarskimi.  Wzięło w nich udział 25 uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie wraz z terapeutami ze ŚDS w Przeworsku. Warsztaty bibułkarskie odbyły się pod okiem twórców.

Od maja do września 2007 organizowano warsztaty ceramiczne, które odbywały się w pracowni ceramicznej przy ŚDS w Przeworsku. Wzięło w nich udział 30 uczniów SP-1 oraz 20  podopiecznych ŚDS w Przeworsku.

We w wrześniu 2007 przeprowadzono wyjazd integracyjny do Muzeum Lalek w Pilźnie połączony z warsztatami lalkarskimi. Wzięło w nich udział 10 uczniów SP-1, 10 uczniów Gimnazjum w Przeworsku oraz 20 uczestników ŚDS wraz z opiekunami.

W czasie trwania programu  realizowano zajęcia z zakresu teatroterapii. Podczas spotkań wyłoniono grupę teatralną (15 członków) z pośród Szkolnej Grupy Integracyjnej „Promyczek” (SP-1) oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Zajęcia odbywały się 2 razy w miesiącu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ŚDS. Zwieńczeniem cyklu zajęć z teatroterapii był wspólny występ podczas Ęuroregionalnego Jarmarku Turystycznego - imprezy Noc Kupały zorganizowanej w ramach Dni Przeworska. Zajęcia prowadzone były społecznie przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Przeworsku.

 Członkowie Stowarzyszenia „Jedynka” z bardzo dużym zaangażowaniem wspierają młodzież, która zainteresowana jest podjęciem współpracy ze Stowarzyszeniem na zasadzie wolontariatu. Ideę wolontariatu propaguje Stowarzyszenie od początku swego istnienia. W 2008 r. została nasza organizacja nawiązała współpracę z Biurem Koordynacyjnym Wolontariatu w Rzeszowie. To najważniejsza instytucja tego typu w naszym regionie. Jednym z jej podstawowych zadań jest organizowanie szkoleń dla potencjalnych i aktualnych wolontariuszy.

Udało nam się zorganizować dwa profesjonalne szkolenia naszej młodzieży prowadzone przez rzeszowskich wolontariuszy.

Pierwsze spotkanie w marcu 2008 r. odbyło się w Przeworsku w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przeworsku. Wzięli w nim udział wolontariusze z naszej „Jedynki”, z Gimnazjum nr 1 oraz przeworskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcącego i Zawodowego pod opieką szkolnych pedagogów.

Kolejne szkolenie przeprowadzono kwietniu 2008 r. w Rzeszowskim Centrum Wolontariatu. Uczniowie biorący w nim udział uzyskali podstawową wiedzę z zakresu wolontariatu, różnych jego form oraz przepisów prawnych dotyczących działalności wolontariuszy, a także zaświadczenie upoważniające je do podejmowania bardziej profesjonalnych działań.

W kwietniu tego roku przeprowadzono również pierwsze warsztaty ceramiczne. Odbyły się one w ŚDS w Przeworsku. Wzięli w nich udział uczniowie SP 1 w Przeworsku (klasa 5A oraz wolontariusze pod opieką plastyka Włodzimierza Gązwy – łącznie około 30 dzieci) oraz osoby niepełnosprawne - uczestnicy pracowni ceramicznej. Spotkania odbywały się w grupach 10- osobowych. Oprócz modelowania z gliny form przestrzennych np. misy, doniczki, uczestnicy mogli również pracować z użyciem koła garncarskiego. Lepiono również różnego rodzaju figurki i elementy dekoracyjne. Wszystkie gliniane formy zostały wypalone, a następnie część z nich pomalowana.

Zajęcia takie odbyły się również w maju (2-krotne spotkania w grupach 10-osobowych), tym razem z udziałem 20 wolontariuszy z Gimnazjum nr 1 w Przeworsku. Zajęcia prowadził instruktor ŚDS-u.

Zainteresowanie warsztatami ceramicznymi z udziałem młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie było ogromne. Planowane są kolejne spotkania i dalsze pogłębianie zdobytych umiejętności.

Wszystkie wykonane przedmioty można było obejrzeć na wystawie zaprezentowanej w Galerii „Magnez” podczas majowego Przeglądu Twórczości Plastycznej Uczniów SP-1 oraz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ze ŚDS w Przeworsku. Wystawa organizowana pod patronatem Muzeum w Przeworsku oraz Galerii „Magnez” została przygotowana po raz jedenasty, zaś z udziałem osób niepełnosprawnych już po raz czwarty. Każdorazowo towarzyszy jej uroczysty wernisaż z zaproszonymi gośćmi oraz wydanie mini-katalogu. Zawsze licznie odwiedzają ją uczniowi przeworskich szkół wraz z rodzicami oraz inni mieszkańcy miasta.

13 maja przeprowadzono wycieczkę integracyjną pod hasłem „Poznajemy Dziedzictwo Regionu” z udziałem dzieci ze SP-1 uczniów Gimnazjum nr 1 oraz uczestników ze ŚDS w Przeworsku. Podczas wyjazdu uczestnicy wycieczki zwiedzali odnowiony Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu. W Nowosielcach zapoznano się z niezwykle barwną historią zabytkowego kościoła, po którym oprowadzał miejscowy proboszcz. We wsi Markowa zwiedzano Zagrodę - Muzeum Wsi Markowa.

W pierwszych dniach czerwca tego roku młodzi wolontariusze z „Jedynki” oraz Gimnazjum nr 1 zorganizowali zabawę rekreacyjno – sportową z udziałem uczestników ŚDS-u w Przeworsku. Odbyła się ona z okazji Dnia Dziecka. Przygotowali ją nauczyciele wychowania fizycznego z naszej szkoły,  prowadzili zaś wolontariusze. Do zabawy bardzo licznie dołączali się uczniowie naszej szkoły.

W ramach Dni Przeworska 15 czerwca 2008 roku odbyła się w „Pastewniku” impreza kulturalna pod hasłem ”Integracyjna Biesiada Teatralna”. Zorganizowana ona została przez Stowarzyszenie „Jedynka” działające przy SP 1, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku. W spotkaniu teatralnym wzięło udział blisko 100 osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie z zaproszonych 10 okolicznych placówek. Najlepsze grupy teatralne otrzymały nagrody ufundowane przez pracowników ŚDS-u. Imprezę teatralną współfinansował MOPS i ŚDS w Przeworsku.

W prowadzenie i organizację całej imprezy niezwykle mocno zaangażowali się wolontariusze z przeworskich szkół (SP 1, Gimnazjum nr 1 oraz ZSOiZ – łącznie około 40 osób). Na tę okazję wszyscy występowali
w zakupionych przez Stowarzyszenie koszulkach (uczniowe SP-1 oraz gimnazjum) - nadruki na nich robili we własnym zakresie. Ogromną pomoc okazała dyrekcja MOK w Przeworsku, która zapewniła scenę oraz nagłośnienie imprezy. Wszystkim uczestnikom teatralnej zabawy czas umilała Kapela Beka oraz zespół Outsider Blues. Podczas imprezy teatralnej zaproszone placówki wystawiały rękodzieło i wyroby wykonywane w pracowniach plastycznych w swoich ośrodkach. Swoje stoisko miał również przeworski ŚDS. Można było na nim zobaczyć wyroby rzeźbiarskie wykonane podczas naszych integracyjnych warsztatów. „Integracyjna Biesiada Teatralna” otwarta była dla mieszkańców miasta, którzy tłumnie przybywali szczególnie w godzinach popołudniowych.

Wśród uczestników „Biesiady Teatralnej” była również integracyjna grupa teatralna złożona z uczniów klas 6-tych SP-1 oraz uczestników ŚDS-u, którzy przedstawiali sztukę pt. przygotowaną pod opieką polonistki Pani Renaty Nadłonek oraz Pana Mariusza Borowskiego. Dla nich występ był ukoronowaniem wielomiesięcznych prób teatralnych. Spotykali się oni (dwa razy w miesiącu) od marca do czerwca w ramach warsztatów teatralnych. Próby odbywały się zarówno w SP-1 jak również w ŚDS w Przeworsku. Podczas wspólnych spotkań uczono się ról, projektowano i wykonywano elementy dekoracji.

Także w 2009 roku zorganizowana została, przy współudziale naszego Stowarzyszenia, kolejna edycja „Integracyjnej Biesiady Teatralnej Osób Niepełnosprawnych”, której tym razem patronował Marszałek Województwa Podkarpackiego. W II edycji Biesiady zaprezentowały swój dorobek grupy teatralne z ośmiu Środowiskowych Domów Samopomocy z całego województwa. Przeglądowi towarzyszyły występy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku. Niepełnosprawni artyści prezentowali także swoje rękodzieło na kiermaszu artystycznym oraz loterii. Impreza spotkała się z ogromnym zainteresowaniem środowisk szkolnych oraz mieszkańców miasta.

 W październiku 2008 r. przeprowadzono także jednodniową integracyjną wycieczkę do Magurskiego Parku Narodowego z udziałem wolontariuszy przeworskich szkół oraz uczestników ŚDS-u w Przeworsku. Zaplanowano ją pod hasłem: „Turystyka osób niepełnosprawnych”. W ramach wycieczki poznawano kulturę łemków, grupy etnicznej od wieków związanych z obszarem południowo-wschodniej Polski. Zwiedzono Muzeum Przyrodnicze – Ośrodek Edukacyjny w Krempnej. W programie znalazły się również: cerkiew w Krempnej, Kotani, Świątkowej Małej i Wielkiej, a także Skansen Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej.

13 listopada 2008 uczniowie klasy 6a ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz uczestnicy ŚDS zwiedzili Zespół Pałacowo-Parkowy w Przeworsku. Oprócz wnętrz pałacowych uczestnicy obejrzeli okresową wystawę w Galerii „Magnez” zorganizowaną przez Muzeum w Przeworsku pt. „Przeworskie rody mieszczańskie z przełomu XVIII i XIX wieku”.

W listopadzie 3-krotnie przeprowadzono 3-godzinne warsztaty plastyczne, podczas których wykonywano kompozycje i ozdoby świąteczne. Zostały one zorganizowane zamiast warsztatów batiku planowanych na sierpień, brali w nich udział uczniowie SP-1 oraz Gimnazjum nr 1 w Przeworsku. Pod okiem plastyka Włodzimierza Gązwy oraz instruktora Marii Mazur Krysztanowskiej z ŚDS-u uczestnicy warsztatów wykonywali stroiki świąteczne, odlewy gipsowe świątecznych rekwizytów, anioły z glinki ceramicznej itp. Część wytworów wypalano i malowano barwnikami. Wykonane prace zobaczyć można na świątecznych kiermaszach na terenie miasta. Warsztaty te cieszyły się dużą popularnością wśród młodzieży szkolnej, dlatego też stowarzyszenie nasze planuje kolejne warsztaty z udziałem większej grupy dzieci z naszej szkoły.

Warsztaty te przeprowadzono w zamian za warsztaty batiku (planowane na sierpień 2008), które okazały się zbyt trudne dla uczestników ŚDS, a także zbyt kosztowne oraz w zastępstwie za wyjazdowe warsztaty malowania na szkle, które miały odbyć się we wrześniu w miejscowości Uherce w Bieszczadach, jednak okazały się również zbyt kosztowne do realizacji.

27 listopada 2008 roku uczniowie SP-1 oraz uczestnicy ŚDS pojechali do Rzeszowa do Teatru „Maska” na spotkanie z aktorem. Wyjazd zorganizował Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku. Ze względu na osoby niepełnosprawne intelektualnie spotkanie było nieodpłatne. Wszyscy mogli się zaznajomić ze specyfiką zawodu aktora i funkcjonowaniem teatru. Poznali również różne zakulisowe zakamarki tej instytucji. Wyjazd ten stał się uzupełnieniem prowadzonych w ciągu roku warsztatów teatralnych. Dlatego w wycieczce wzięli udział uczniowie ze szkolnej grupy teatralnej, którzy w tym roku szkolnym (2008/09) pragną kontynuować działalność rozpoczętą przez starszych kolegów. Nagrodą dla wszystkich uczestników za całokształt podejmowanych działań wolontariackich było obejrzenie filmu w rzeszowskim kinie.

Ostatnim dużym przedsięwzięciem w 2008 roku, w którym wzięli udział przeworscy wolontariusze była pomoc w przeprowadzeniu dużej imprezy w MOK-u w Przeworsku dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie oraz dla dzieci z rodzin uboższych. Organizatorem akcji „Mikołaj przychodzi do każdego” jest MOPS oraz ŚDS w Przeworsku. Wolontariusze z SP-1, Gimnazjum nr 1 oraz ZSOiZ w Przeworsku przygotowali i poprowadzili zabawy i konkursy dla wszystkich uczestników spotkania.

Obok tak spektakularnych akcji Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku „Jedynka” podejmowało w minionym okresie także inne inicjatywy wspierające osoby niepełnosprawne Wymienić można tutaj akcję „Nakrętka” przeprowadzoną w roku 2008, w którą zaangażowali się członkowie Stowarzyszenia wraz z uczniami. Celem działania było zebranie środków finansowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci niepełnosprawnych.

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku "Jedynka" pozyskuje fundusze na rzecz różnorakich przedsięwzięć związanych z rozwojem szkoły, a także rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości edukacyjnych, wychowawczych i rozwojowych uczniów. Wspiera edukację uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 poprzez podejmowanie działań społecznych w dziedzinie oświaty i wychowania. Wyrównuje szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Aby efektywnie działać w tych obszarach, członkowie Stowarzyszenia pozyskują wiedzę i kształcą warsztat poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniach. W okresie sprawozdawczym członkowie Stowarzyszenia (D. Łyszczarz, M. Piróg, B. Szkoda, Z. Słysz) brali udział w szkoleniu dotyczącym pozyskiwania środków unijnych. Zdobytą wiedzę wykorzystano przy tworzeniu projektu „Odkrywam, badam, jestem kreatywny” w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1.2. Celem programu było stworzenie wychowankom warunków do wszechstronnego rozwoju emocjonalnego i intelektualnego oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówki szkolnej ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji. Z przyczyn formalnych program nie został przyjęty do realizacji.

W miesiącu wrześniu 2008 Stowarzyszenie zorganizowało Kurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla nauczycieli z SP-1 oraz wolontariuszy z przeworskich szkół (SP-1, Gimnazjum nr 1 oraz ZSOiZ).  Koordynatorem projektu był Pan Jacek Smulski pracownik PWSZ w Jarosławiu. Projekt pod nazwą „Pomocna Dłoń” współfinansowany został przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie przeprowadziła krakowska firma LINMED – Maciej Liszka. Szkolenie prowadzili profesjonalni instruktorzy według najnowszych wytycznych ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji) i PRC (Polskiej Rady Resuscytacji), z użyciem nowoczesnego sprzętu. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymali materiał dydaktyczne oraz certyfikaty. Kurs był nieodpłatny dla wszystkich uczestników.

 Spośród wielu ofert edukacyjnych, jakie Stowarzyszenie skierowało do uczniów, ich rodziców, jak też mieszkańców miasta na uwagę zasługują następujące działania.

W czerwcu 2008 r. wraz ze szkoła Stowarzyszenie zorganizowało „Edukacyjny Piknik Rodzinny”. Impreza ta spotkała się z doskonałym przyjęciem ze strony uczniów i ich rodziców. W pikniku wzięło udział około 500 osób. W programie przewidziano liczne atrakcje dla wszystkich zainteresowanych. Szkoła zaprezentowała osiągnięcia artystyczne i edukacyjne swoich uczniów i nauczycieli, a zaproszeni do współpracy przez Stowarzyszenie reprezentanci instytucji i organizacji z terenu naszego miasta przedstawili uczniom i ich rodzicom własne propozycje edukacyjne (MOK–pracownia ceramiczna i modelarnia, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Świetlica Fundacji „Wzrastanie”, szczep ZHP, Koło Misyjne i EREM, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, szkoły językowe). Oprócz słodkiej kawiarenki największym zainteresowaniem uczestników tej rodzinnej zabawy cieszyły się przejażdżki na kucykach i skoki na dmuchanych budowlach.

W programie Pikniku znalazły się ponadto:

- występy uczniów SP 1, Szkoły Muzycznej i scholi;

- loteria fantowa;

- makijaż artystyczny;

- turniej szachowy;

- turniej sportowo – wiedzowy o Puchar Stowarzyszenia.

Przygotowane zostały liczne stoiska, m.in. stoisko Stowarzyszenia oraz medyczne (m.in. pomiar ciśnienia), odbyła się także prezentacja sprzętu gaśniczego przez Straż Pożarną oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy.

We wrześniu 2009 r. Stowarzyszenie współorganizowało wraz ze Szkołą „Dzień Otwarty Szkoły”. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły nr 1 „Jedynka” przygotowało ciekawą ofertę dla uczniów i ich rodziców, m.in. loterię fantową z losami i nagrodami, stanowisko makijażu artystycznego, zabawy dla najmłodszych na trampolinie i dmuchanych zjeżdżalniach. Przygotowaliśmy także stoisko promocyjne naszego Stowarzyszenia. Członkowie prezentowali nasze dotychczasowe działania i udzielali wszystkim zainteresowanym współpracą wyczerpujących informacji na temat celów statutowych oraz obszarów podejmowanych zadań.

 Akcje te podejmowane przez Stowarzyszenie wraz z uczniami, nauczycielami i rodzicami mają na celu promowanie usług edukacyjnych Szkoły, promocję i budowanie pozytywnego wizerunku naszego Stowarzyszenia  oraz pozyskanie środków finansowych.

 Naszym działaniem chcielibyśmy wspierać także osoby, które znalazły się szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Dlatego w roku 2009 Stowarzyszenie odpowiedziało na apel o pomoc dla chorego małego mieszkańca naszego miasta i przyczyniło się do zorganizowania koncertu charytatywnego, który odbył się 31 stycznia 2009 r. Dochód z tego koncertu został w całości przeznaczony na leczenie dziecka. W akcję włączyli się licznie nauczyciele, wolontariusze, rodzice i uczniowie. Wychowawcom klas zaproponowano prowadzenie pogadanek uwrażliwiających dzieci na los ludzi cierpiących.