<meta name="google-site-verification" content="1MmpDwAe91grX8IiyG27VFkn28Uf3EIX3xUF3nBCy38" /> st.jedynka

 

 

O nas

Statut

Czym się zajmujemy

Środki na działalność

Dołącz do nas

Zarząd

Sponsorzy

Sprawozdawczość

Archiwum

Kontakt

37-200 Przeworsk
ul. M. Konopnickiej 5
tel. (016)6487268
fax. (016)6489751
e-mail: stjedynka@op.pl

 

Aktualności

Regulamin konkursu plastycznego na plakat promujący Światowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie pt. „TACY SAMI”

 

1.     Organizator konkursu

 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Przeworsku „Jedynka” oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku.

 2.     Cele konkursu

 Celem konkursu jest:

·        Rozpowszechnianie informacji m.in. na temat Dnia Godności,

·        Burzenie barier i wzmacnianie pozytywnych więzi społecznych między osobami sprawnymi intelektualnie
i niepełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem środowiska lokalnego,

·        Promocja postaw, haseł związanych w integracją, tolerancją, wolontariatem, działaniem na rzecz poprawy codziennego życia osób niepełnosprawnych intelektualnie – szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej.

 3.     Warunki uczestnictwa

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas 6 i 7 szkoły podstawowej.
Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu. Techniką rysunkową, malarską lub kolaż, w rozmiarze A2. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.

4.     Terminy

 Prace konkursowe należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku do dnia 18.05.2018r.

5.     Rozstrzygnięcie konkursu

·        Oceny prac dokona niezależne jury powołane przez organizatorów

·        Ocenie będzie podlegać:

*       Zgodność pracy z tematyką konkursu,

*       Pomysłowość kompozycyjna, oryginalność, czytelność w przekazie języka graficzno – malarskiego,

*       Estetyka pracy.

Rozdanie nagród odbędzie się podczas obchodów Dnia Godności
w dniu 29.05.2018

 6.     Zastrzeżenia

·        Nadesłanie prac na konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem
o posiadaniu praw autorskich, uznaniu niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych organizatorów

·        Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego ich rozpowszechniania.

 


DOKARMIANIE ZWIERZYNY LEŚNEJ
PALUCHY 2018

 

Wycieczki i zajęcia w terenie są dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku niezwykle atrakcyjną i ulubioną formą poznawania przestrzeni przyrodniczej. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszą się realizowane w naszej placówce od wielu już lat akcje dokarmiania zwierzyny leśnej, które organizujemy we współpracy z przeworskim Kołem Łowieckim „Bażant”. Dzięki nim nasi uczniowie gromadzą doświadczenia kształtujące ich emocjonalny stosunek do poznawanej rzeczywistości oraz zdobywają wiadomości o otaczającym ich świecie.

 30 stycznia 2018 r. 35 uczniów z klas IV - VII udało się na wycieczkę do lasu w miejscowości Paluchy.

Wspólnie wybraliśmy się na spacer leśnymi ścieżkami słuchając ciekawych opowieści o życiu lasu
i jego mieszkańcach. Wyłożyliśmy do paśników przywiezioną przez nas karmę
. Cieszyliśmy się, że dzięki naszym działaniom pomagamy zwierzętom przetrwać ciężki okres zimy.

Następnie w ciepłej kwaterze koła  pan prezes oraz pan leśniczy przygotowywali nas do kolejnej atrakcji naszej wycieczki czyli do konkursu „Wiedzy łowiecko - przyrodniczej”. Ponadto wspólnie opracowaliśmy „Kodeks właściwego zachowania się w lesie”.

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody sponsorowane przez Koło Łowieckie „Bażant”. Jak co roku zostaliśmy  obficie ugoszczeni przez gospodarzy. Tym razem czekały na nas gorące pierogi i pyszna szarlotka.

Najedzeni, pełni wrażeń, bogatsi w nowe doświadczenia oraz bardziej wrażliwi na piękno przyrody
i jej potrzeby wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Uśmiech i zadowolenie wypisane na twarzach uczestników wycieczki  były dowodem, że pobyt  w lesie to źródło prawdziwej przyjemności.

Nasi podopieczni mogli uczestniczyć w tym niezwykle ciekawym i atrakcyjnym spotkaniu dzięki finansowemu wsparciu Burmistrza Miasta Przeworska w ramach realizowanego w szkole projektu „Animacja wolnego czasu poprzez wyjazdy integracyjne i edukacyjne”.

 

 


Uwaga! KONKURS!

Czekamy na ciekawe pomysły :)


Zapraszamy :)

Regulamin
Otwartego Konkursu 
"Moja książka” 
na pracę artystyczną dla uczniów szkół podstawowych

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Przeworsku „Jedynka” oraz biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II
w Przeworsku. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Wychowanie dzieci 
i młodzieży poprzez prowadzenie aktywnych działań integracyjnych w zakresie wolontariatu, kultury
i nauki” i współfinansowanego przez Burmistrza Miasta Przeworska.

1.2. Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych powiatu przeworskiego.
Uczestnicy mogą brać udział w konkursie tylko indywidualnie.

1.3. Cele konkursu
Popularyzacja bibliotek, zainteresowanie młodego czytelnika książką, rozwój umiejętności plastycznych dzieci, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie wrażliwości literackiej.
1.4. Komisja konkursowa
Prace pod względem merytorycznym, artystycznym i estetycznym oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Zasady konkursu
2.1. Wymogi konkursu
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku (ul. M. Konopnickiej 5, 37-200 Przeworsk) pracy artystycznej – książki, wykonanej z dowolnie wybranych materiałów. Format i kształt książki dowolny. 
Kompozycja artystyczna książki powinna uwzględniać:
- okładkę

- tekst, np. fragment znanej bajki, baśni, powieści lub napisany przez siebie (autorski),
- stronę tytułową (imię i nazwisko autora tekstu, ilustratora, tytuł, ewentualnie podtytuł),
- metryczkę (np. nazwa wydawnictwa, ilość wydanych egzemplarzy i inne ważne według autora pracy informacje)
Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć tylko 1 pracę. Praca musi być wykonana SAMODZIELNIE.
Sugerowane jest dostarczenie prac bezpośrednio do biblioteki szkolnej SP1. Prace uszkodzone
w transporcie nie będą brane pod uwagę.
Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko autora pracy, klasa, nazwa i adres szkoły, telefon kontaktowy oraz e-mail szkoły; imię i nazwisko opiekuna..
2.2. Terminy
Czas trwania konkursu: 20 IX – 21 X 2016 r. 
Termin składania prac: 21 X 2016. 
Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
2.2 . Nagrody
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria– uczniowie kl. I-III szkół podstawowych
II kategoria– uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych
W każdej z kategorii zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca. Przewidziane są również wyróżnienia. 
Komisja zastrzega sobie prawo nieprzyznania jakiegoś miejsca lub wyróżnienia.
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 8 listopada 2016 r. Informacja 
o wynikach konkursu oraz godzinie i miejscu spotkania zostanie przekazana telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej oraz umieszczona na stronie internetowej
Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Jedynka” http://www.stjedynka.republika.pl/
oraz biblioteki szkolnej SP1 https://www.facebook.com/Biblioteka-szkolna-Szko%C5%82y…/…/….

3. Postanowienia końcowe
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z:
- uznaniem warunków regulaminu,
- wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku uczestnika konkursu, prac konkursowych w materiałach związanych z konkursem; a także na stronach internetowych Stowarzyszenia, szkoły SP1, powiatu, miasta oraz prasy lokalnej.
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie 
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, z późn. zm.
- z oświadczeniem, iż dostarczona praca jest oryginalnym dziełem autora, a jego treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nim przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
UWAGA! Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac plastycznych i zastrzegają sobie prawo do ich wykorzystania, w celu m.in. przygotowania wystawy pokonkursowej.

Malutka podpowiedź:
książka nie musi wyglądać jak książka ;)


Dzisiejsze popołudnie, piątek trzynastego (listopad 2015) było szczególnie szczęśliwe dla zwycięzców Powiatowego Konkursu Plastycznego „Biblioteka moich marzeń” na prace przestrzenną,  organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Jedynka" oraz bibliotekę szkolną Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku. Niezwykle radosne również dla wszystkich uczestników konkursu oraz nas, organizatorów.

Na wystawie pokonkursowej pojawiło się 21 wspaniałych prac - każda wnosząca coś nowego.

Wspaniałe pomysły i ciekawe rozwiązania!

Jury (przewodniczący – Pan Włodzimierz Gązwa, plastyk, pedagog; członkowie - Pani inspektor Monika Biskup-Wiśniowska, pracownik UM w Przeworsku; Pani Katarzyna Rudnicka bibliotekarz, pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Przeworsku) doceniło przede wszystkim samodzielność i estetykę wykonania oraz pomysł na ukazanie funkcji biblioteki.

Tak oto w kategorii klas 4-6:

I miejsce zajęła Oliwia Partyka, II miejsce Katarzyna Dejnowiec, III miejsce Antonina Rutkowska.

W kategorii klas 1-3:

I miejsce zajęła praca Barbary Kojder, II miejsce Gabrieli Szpytmy, III miejsce Leny Szpili, wyróżnione zostały prace Michała Kozaka oraz Weroniki Pałys. 

Uczestnicy wernisażu popijali herbatkę, chrupali ciasteczka i podziwiali efektowne i wymagające ogromnej cierpliwości makiety.

 Laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu GRATULUJEMY J

 Konkurs został przygotowany przeprowadzony w ramach projektu „Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie aktywnych działań integracyjnych w zakresie wolontariatu, kultury i nauki”  współfinansowany przez Burmistrza Miasta Przeworska.

 Marta Piróg


Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Jedynka”

Uprzejmie zaprasza wszystkich  na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków Stowarzyszenia

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Zebranie odbędzie się 19 listopada o godz. 1700 w świetlicy szkolnej.

Porządek zebrania:

1.  Otwarcie zebrania i przedstawienie porządku obrad.

2.   Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

3.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

4.   Wybór komisji skrutacyjno – wyborczej.

5.   Sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej

6.   Dyskusja.

7.   Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

8.   Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

9.   Przyjęcie uchwały Walnego Zebrania.

10. Ustalenie kierunków i programu działania Stowarzyszenia na okres nowej kadencji.

11. Wolne wnioski.

12.  Zakończenie Walnego zebrania.


ZAPROSZENIE

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych powiatu przeworskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Biblioteka moich marzeń" na pracę przestrzenną organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Jedynka" oraz bibliotekę szkolną Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku.

Regulamin

Powiatowego Konkursu Plastycznego 

"Biblioteka moich marzeń”

na pracę przestrzenną dla uczniów szkół podstawowych

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku „Jedynka” oraz biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie aktywnych działań integracyjnych w zakresie wolontariatu, kultury i nauki” i współfinansowanego przez Burmistrza Miasta Przeworska.

1.2. Uczestnicy

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych powiatu przeworskiego.

Uczestnicy mogą brać udział w konkursie tylko indywidualnie.

1.3. Cele konkursu

Popularyzacja bibliotek,  zainteresowanie młodego czytelnika książką, rozwój umiejętności plastycznych dzieci.

1.4. Komisja konkursowa

Prace pod względem merytorycznym, artystycznym i estetycznym oceniać będzie jury powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

2. Zasady konkursu

2.1. Wymogi konkursu

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Przeworsku (ul. M. Konopnickiej 5, 37-200 Przeworsk) prac przestrzennych wykonanych z dowolnie wybranych materiałów.

Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć 1 pracę. Praca musi być wykonana SAMODZIELNIE.

Sugerowane jest dostarczenie prac bezpośrednio do biblioteki szkolnej SP1. Prace uszkodzone w transporcie nie będą brane pod uwagę.

Każda praca powinna być opatrzona tytułem. Należy podać: imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy oraz e-mail szkoły.

2.2. Terminy

Czas trwania konkursu:  20 IX – 31 X 2015 r.

Termin składania prac: 31 X 2015.

Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

2.2 . Nagrody

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria– uczniowie kl. I-III szkół podstawowych
II kategoria– uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych
W każdej z kategorii zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca. Przewidziane są również wyróżnienia.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród  nastąpi 13 listopada 2015 r. Informacja 
o  wynikach konkursu oraz godzinie i miejscu spotkania zostanie przekazana telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej  oraz umieszczona na stronie internetowej

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Jedynka”   http://www.stjedynka.republika.pl/oraz biblioteki szkolnej SP1 https://www.facebook.com/Biblioteka-szkolna-Szko%C5%82y-Podstawowej-nr1-im-Jana-Paw%C5%82a-II-w-Przeworsku-577890212253083/timeline/?ref=hl.

 3. Postanowienia końcowe

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z:

- uznaniem warunków regulaminu,

- wyrażeniem zgody na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku uczestnika konkursu, prac konkursowych w materiałach związanych z konkursem; a także na stronach internetowych Stowarzyszenia, szkoły SP1, powiatu, miasta oraz prasy lokalnej.

- wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, z późn. zm.

- z  oświadczeniem,  iż  dostarczona  praca  jest  oryginalnym dziełem  autora,  a  jego  treść  nie  narusza  dóbr  osobistych  osób,  które  zostały  na  nim przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

UWAGA!  Organizatorzy  nie  zwracają  nadesłanych  prac  plastycznych  i  zastrzegają  sobie  prawo  do  ich  wykorzystania,  w  celu  m.in. przygotowania  wystawy  pokonkursowej.


W lutym 2015 roku wolontariusze ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Przeworsku zorganizowali u siebie zabawę integracyjną z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie z okolicznych placówek. Współorganizatorami zabawy był Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeworsku. Na zaproszenie odpowiedziały także: ŚDS z Łopuszki, Sieniawy i Dynowa. Odwiedziła nas również kilkuosobowa grupa z Gimnazjum Specjalnego przy Z.Sz.O. i Z. w Przeworsku - łącznie na sali gimnastycznej bawiło się ponad 100 osób. Były również słodkości, w tym placki przywiezione przez gości i porządny gar bigosu dla wszystkich uczestników zabawy przygotowany przez pracowników ŚDS Przeworsk. Przed zbliżającym się okresem postu taka zabawa i poczęstunek przypadł wszystkim do gustu.


Obóz narciarski z „Jedynką”

W dniach od 2 do 7 lutego 2015r. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej „Jedynka”
w Przeworsku zorganizowało dla naszych uczniów obóz narciarski w Zakopanym. Dopisała piękna pogoda. Dopisała, śnieg , mróz i dużo słońca. Grupa nasza mieszkała w miejscowości Poronin - Majerczykówka
u pani Helny i Piotra Budzów. Z okien naszych pokoi roztaczał się malowniczy widok na ośnieżone Tatry. Każdego przedpołudnia, pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego: Witolda Kruka oraz Wojciecha Jurkiewicza uczniowie doskonalili swoje umiejętności narciarskie na pobliskich stokach. Stacja narciarska Murzasichle, dysponowała kilkoma bardzo urozmaiconymi stokami pod względem ukształtowania i stopnia trudności zjazdu, mogliśmy też korzystać ze sztucznie mrożonego lodowiska oraz toru przeznaczonego do zjazdu na oponach. Wszyscy wspaniale wypoczywali, lodowisko a zwłaszcza zajazd na oponach dostarczał niesamowitych wrażeń.Po dwóch dniach intensywnych zajęć na stoku cała grupa wybrała się do Aquaparku Zakopane. Tam czekało na nas mnóstwo atrakcji.
Baseny wewnętrzne i zewnętrzny z torami pływackimi, hydromasażami i innymi atrakcjami wodnymi, wspaniałe zjeżdżalnie, „dziką rzekę", jacuzzi. Pobyt w aquaparku pozwolił na doskonały relaks i regenerację sił. Po takiej odnowie można było doskonalić swe umiejętności narciarskie na o wiele trudniejszych stokach w Białce Tatrzańskiej.. Spędziliśmy tam dwa przedpołudnia, dopełnieniem przygody z nartami był przejazd w slalomie alpejskim z mierzeniem czasu. Dla wszystkich uczestników przygotowano dyplomy dla najlepszych w swoich kategoriach medale. Wieczorami korzystaliśmy ze świetlicy w naszym pensjonacie, organizowaliśmy turnieje tenisa stołowego oraz zabawy integracyjne. Dysponując chwilą wolnego czasu zwiedziliśmy Muzeum Tatrzańskie w Zakopanym. Zimowisko minęło bardzo szybko, pozostały już tylko wspaniałe wspomnienia, pamiątkowe zdjęcia
i ogromna chęć na przyszłoroczny wyjazd podczas ferii zimowych.

.

 


3.10.2014 roku wolontariusze ze Sp-1 zorganizowali kolejną wycieczkę z udziałem uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeworsku.

Od wielu lat organizujemy wspólne wyjazdy po najpiękniejszych zakątkach Podkarpacia realizując założony przez nas projekt popularyzujący „Turystykę osób niepełnosprawnych”. Z naszymi przyjaciółmi z przeworskiej placówki zwiedziliśmy już miejscowe i okoliczne zabytki w Zarzeczu, Nowosielcach, Markowej, Leżajsku. Odwiedziliśmy Magurski Park Narodowy -  cerkwie w Krempnej, Kotani, Świątkowej Małej oraz Rynek Galicyjski w sanockim skansenie. Poznaliśmy neolityczne korzenie osadnictwa w Podkarpackiej Troi w Trzcinicy koło Jasła i podziemia w Sandomierzu.

Tym razem pojechaliśmy do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. To niezwykłe miejsce. Dzięki zdobyczom współczesnego muzealnictwa i nowoczesnym technikom, Centrum Dziedzictwa Szkła nie tylko opowiada o historii znanego od dziesięcioleci w Polsce i na świecie krośnieńskiego szkła, ale także ją tworzy.

Najważniejszymi atrakcjami Centrum są interaktywne pokazy produkcji i zdobienia szkła, w których turyści mogą brać czynny udział. Oczywiście kilka najodważniejszych osób z naszej wycieczki zmierzyło się z długą rurą i spróbowało wydmuchać własną szklaną bańkę. W piwnicach oraz w sali wystaw czasowych oglądaliśmy ekspozycję prezentującą zarówno szkło artystyczne, wykonane przez najlepszych polskich twórców, oraz użytkowe – wspaniałe przykłady najwyższego kunsztu wzornictwa użytkowego.

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie ze swoimi wystawami, prezentacjami i pokazami oraz wspaniałe szklane pamiątki dostarczyły wszystkim uczestnikom naszej wspólnej wycieczki wielu wrażeń.

 


WARSZTATY TEATRALNE

W ramach realizowanego projektu pt.: „Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie aktywnych działań integracyjnych w zakresie wolontariatu i kultury” współfinansowanego przez Burmistrza Miasta Przeworska, uczniowie klas I – III pod opieką nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej Doroty Łyszczarz, Grażyny Strączek i Lucyny Strączek poznawali magiczny świat teatru.

Najpierw 20 maja 2014 r. obejrzeli w teatrze „Maska” w Rzeszowie spektakl „Dzikie łabędzie”, najbardziej popularną baśń H. CH.  Andersena. Poznali historię Elizy i jej braci, pełną tajemniczych i niebezpiecznych przygód. Oryginalny spektakl zagrany przez znakomitych aktorów, a do tego barwne kostiumy
i niebanalna scenografia sprawiły, że teatr zachwycił dzieci swoją magią.

 


Zaraz po jego obejrzeniu  wzięły udział w warsztatach teatralno – lalkarskich. Trwały one 2 godziny i były prowadzone przez aktora – lalkarza w teatrze „Maska” w Rzeszowie.  Aktor pokazał i omówił podstawowe rodzaje lalek teatralnych (kukiełka, pacynka, marionetka), zapoznał dzieci z zasadami animacji kukły i pacynki. Przedstawił również techniki animacji i omówił swój warsztat pracy. Dzieci samodzielnie, z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem mogły animować kukły i pacynki. Poznały także bogate zbiory Muzeum Lalek Teatralnych (lalki, dekoracje i projekty scenograficzne).


 

Natomiast w październiku i listopadzie dzieci uczestniczyły w warsztatach teatralnych ze światłem. Poznały zagadkowy i magiczny teatr cieni. Wspólnie tworzyły i obserwowały jak światło opowiada historie. Uczestnicy warsztatów w czasie spotkań poznali terminy związane z teatrem, zapoznali się ze scenariuszem przedstawienia „Szewczyk Dratewka” do którego samodzielnie wykonali sylwety postaci z papieru. Po rozdzieleniu ról ćwiczyli odpowiednią modulację głosu oraz ruch sceniczny. Po kilku godzinach emocjonujących przygotowań dzieci eksperymentowały ze światłem i cieniem. Dzięki tej prostej formie przekazu zaciemniona sala lekcyjna szybko zamieniła się w magiczną salę teatralną. Prosty ekran stał się sceną, na której zmagało się dobro ze złem – Szewczyk pokonał smoka.


WARSZTATY DECOUPAGE

Kolejne z cyklu warsztaty decoupage, w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie "Jedynka" projektu, tym razem wykonywane na ceramice, już za nami. Na popołudniowe zajęcia przybyło wielu uczestników – dorosłych i dzieci. W bardzo miłej, przyjaznej atmosferze wszyscy fachowo ozdobili wcześniej przygotowane doniczki, które zostaną sprzedane na aukcji lub kiermaszu. Pod koniec zajęć wszyscy pytali Panią Martę i Alinę, kiedy odbędą się następne takie zajęcia. Bardzo serdecznie dziękujemy za tę wspólną przygodę.


WARSZTATY SCRAPBOOKING DLA DZIECI

 W ramach projektu naszego Stowarzyszenia "Jedynka" Pani Marta i Pani Alina zorganizowały kolejne już dla uczniów klas 3 - 6 naszej szkoły warsztaty "karteczkowe". Tym razem musieliśmy się wykazać się niezwykłą cierpliwością i zręcznością. Jak widać na zdjęciach kartki, które wręczymy najbliższym, są piękne. Na zajęciach było nas piętnaścioro, choć czworo gdzieś po drodze się "zagubiło"  Niektórzy z nas czekają już z niecierpliwością na warsztaty decoupage.

Więcej zdjęć i informacji na stronie biblioteki szkolnej SP1: www...


Wyjazd edukacyjny do Łańcuta

Już za nami wyjazd do Łańcuta w ramach realizowanego projektu „Animacja czasu wolnego poprzez wyjazdy edukacyjne...” współfinansowanego przez Burmistrza Miasta Przeworska.
46 uczniów klas II - VI naszej szkoły wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzić z przewodnikiem  przepiękny zamek, powozownię, oranżerię oraz uczestniczyć w lekcji o mitologii lub
o wynalazkach. Nie zabrakło oczywiście spaceru po wiosennym parku czy zakupu pamiątek z tego uroczego miejsca. 

 


Członkowie Stowarzyszenia przygotowali  projekt współfinansowany przez Burmistrza Miasta Przeworska,  

pt.: „Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie aktywnych działań integracyjnych w zakresie wolontariatu i kultury”.

Termin realizacji: od 01.04.2014 do 30.11.2014.

Autorzy projektu: mgr Alina Deszczka, mgr Włodzimierz Gązwa, mgr Dorota Łyszczarz, mgr Marta Piróg, mgr Grażyna Strączek, mgr Lucyna Strączek.

 1. Projekt „Warsztaty integracyjno – szkoleniowe”:

 Wycieczka do Krosna  - realizowana pod hasłem „Turystyka osób niepełnosprawnych”.

Uczestnicy zwiedzać będą Stare Miasto  oraz Centrum Produkcji Szkła wraz z muzeum. Jej celem jest integracja środowisk oraz pogłębianie wiadomości z zakresy kultury i dziedzictwa regionu

„Jesteśmy – Pomagamy – Wspieramy” – wolontariusze będą organizować małym pacjentom Rejonowego Szpitala w Przeworsku różnorodne zajęcia plastyczne, czytelnicze oraz zabawy integracyjne, konstrukcyjne, tematyczne i dydaktyczne. Wolontariusze zorganizują też akcje charytatywne „Podaruj dziecku uśmiech” z okazji Świąt, Dnia Dziecka
i Mikołajek przeprowadzając wcześniej zbiórki zabawek, książek, gier dydaktycznych, puzzli, itp., na ten cel.

 2. Projekt: „Animacja czasu wolnego poprzez warsztaty artystyczne”:

Warsztaty rękodzieła artystycznego:

- warsztaty decoupage 2 x 3 godz

- warsztaty scrapbooking 2  x 3 godz.

W ramach  tych warsztatów odbędą się po 2 spotkania w formule integracji międzypokoleniowej. Wraz z uczniami w warsztatach mogą uczestniczyć bliskie im osoby dorosłe. Celem warsztatów jest zacieśnianie więzów międzypokoleniowych, stwarzanie pola wspólnych działań.

- warsztaty filcowania

Odbędą się dwa spotkania po 4 godz., których celem będzie zapoznanie uczestników
z techniką filcowania, wykonywanie  ozdób oraz przedmiotów  użytkowych.

- warsztaty teatralno – lalkarskie 2 godz.

Warsztaty teatralno – lalkarskie prowadzone przez konstruktora lalek, których celem jest zapoznanie dzieci z terminami i pojęciami związanymi z teatrem oraz warsztatem pracy aktora – lalkarza.

-  warsztaty teatralne ze światłem  2 x 4 godz.

Dzieci będą poznawać zagadkowy i magiczny teatr cieni, wspólnie, obserwować, jak światło opowiada historie. Zajęcia zintegrują grupę i zachęcą do wspólnej pracy i zabawy podczas tworzenia lalek oraz prezentowania krótkich etiud wykorzystujących technikę teatru cieni.

 3. Animacja czasu wolnego poprzez wyjazdy edukacyjne:

Cykl wyjazdów edukacyjnych w najbliższą okolicę:

1. Łańcut

Zapoznanie z możliwościami spędzania czasu w kompleksie Pałacowym w Łańcucie: lekcje muzealne, zwiedzanie obiektów zabytkowych oraz parku.

2. Rzeszów – Teatr „Maska”.

Obejrzenie spektaklu teatralnego. Spotkanie z aktorem – lalkarzem, poznanie terminów
i pojęć związanych z teatrem oraz warsztatem jego pracy. Zwiedzanie kulis teatru, określanie zadań ludzi pracujących w teatrze. 


nasz projekt edukacyjny "Bliskie a nieznane"

 

http://www.jaroslawska.pl/artykul/10295,Bliskie-a-nieznane

http://www.tvprzeworsk.com.pl/bliskie-a-nieznane-zapraszamy-do-obejrzenia-wystawy/


WYSTAWA

 Na korytarzu koło biblioteki szkolnej można obecnie obejrzeć fotograficzne sprawozdanie
ze zrealizowanego przez Stowarzyszenie "Jedynka" projektu "Bliskie a nieznane", który
w całości był przygotowany i wykonany przez Panią Martę Piróg i Panią  Alinę Deszczkę. Wystawę z programu, w którym udział wzięło ponad 200 uczniów, będzie można również zobaczyć w Urzędzie Miasta w Przeworsku
.


Oj, dzieje się, dzieje …

W lutym już po raz kolejny zorganizowany został KIERMASZ WALENTYNKOWY. Akcja została zainicjowana i przeprowadzona tradycyjnie przez nauczycieli bibliotekarzy: Panią Martę Piróg i Alinę Deszczkę. Całe przedsięwzięcie było zaplanowane dużo wcześniej, a przygotowania zaczęły się już przed feriami zimowymi. Wtedy to uczniowie często zaglądali do ''FABRYKI SERC'', aby na własne oczy zobaczyć jak powstają ręcznie malowane, gipsowe serca i kartki walentynkowe, albo samemu je wykonać.  Były maskotki, różnorodne słodycze, takie jak serduszka z czekolady, lizaki czy smaczne serca z piernika.

I nadszedł 14 luty. Emocji było co nie miara. Największym   zainteresowaniem cieszyła się ''POCZTA WALENTYNKOWA''. Życzenia ''wysłane'' przez zainteresowanych zostały dostarczone do adresatów dzięki „listonoszom” i sprawiły niejednemu olbrzymią radość.

Zabawa uczniów i urozmaicenie życia szkoły nie były jedynym celem podjętej akcji. Zebrane fundusze zostały przekazane na realizację zadań Stowarzyszenia, które będą organizowane w przyszłości.

W imieniu członków Stowarzyszenia pragniemy serdecznie podziękować sponsorom za wsparcie naszych akcji, rodzicom oraz wszystkim  osobom, które z zapałem pomagały przy ich organizacji. Mamy nadzieję, że takie inicjatywy będą zyskiwać nowych członków 
i sympatyków chętnych  do pomocy, także materialnej.

Już teraz zapraszamy wszystkich na nasze następne kiermasze i inne imprezy.


PODSUMOWANIE PROJEKTU „TU JEST MOJE MIEJSCE…”

                                                  

                           Kto inwestuje w człowieka, w jego rozwój, nigdy nie traci”   

                                                                                                                                             Jan Paweł II

Podsumowanie projektu „Tu jest moje miejsce…” realizowanego w ramach zadania publicznego Burmistrza Miasta Przeworska: „Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie aktywnych działań z zakresu wolontariatu i kultury.” z udziałem zaproszonych gości odbyło się 11 grudnia 2013 r. w restauracji „Galicja”. Projekt ten był przygotowany i realizowany przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej: Dorotę Łyszczarz, Grażynę Strączek i Lucynę Strączek. Podczas spotkania zaprezentowano fotografie i  prace plastyczne uczniów. Odbyła się także degustacja potraw kulinarnych. Spotkanie uatrakcyjniły tańce regionalne: „Gacok”, „Szewc”, „Warszawianka”,  wykonane przez dzieci. Rozdano również podziękowania, dyplomy i nagrody uczestnikom projektu.

Program ten wzbogacił wiedzę dzieci o własnej miejscowości, odkrył przed nimi tajemnice dawnego Przeworska oraz rozwinął ich wszechstronne zdolności twórcze. Poprzez osobiste doświadczenia zdobyte w trakcie zajęć uczniowie w interesujący sposób pogłębili swoją wiedzę o historii, kulturze i tradycjach Przeworska. Zdobyli też nowe umiejętności i doświadczenia artystyczne oraz kulinarne.


POTRAWY REGIONALNE

W ramach realizacji projektu  „Tu jest moje miejsce…” uczniowie klas II i IV naszej szkoły 25 listopada brali udział w warsztatach kulinarnych  połączonych z degustacją potraw tradycyjnej kuchni w restauracji „Galicja”. Wspólnie z właścicielką lokalu panią Agnieszką Jędrzejczak oraz jej pracownikami, dzieci przygotowały  pyszne potrawy regionalne - pierogi lwowskie (drożdżowe pierogi z nadzieniem ziemniaczano - serowym, podawane z sosem czosnkowym lub śmietaną) i pieczone jabłka z bakaliami. Uczestnicy warsztatów nie tylko zdobyli nowe umiejętności kulinarne i poznali smaki Podkarpacia, ale też ciekawie spędzili popołudnie w miejscu, które przywoływało wspomnienie dawnego miasteczka.


WARSZTATY FOTOGRAFICZNO - PLASTYCZNE W PLENERZE

Spacerując po Przeworsku z nauczycielem plastyki panem Włodzimierzem Gązwą i wykorzystując umiejętności zdobyte już podczas wcześniejszych warsztatów fotograficznych prowadzonych przez artystę fotografa panią Annę Niemiec, uczniowie uwieczniali na fotografii dawne zabytki Przeworska.

W listopadzie uczestniczyli w zajęciach plastycznych, na których wykonali pastelami i techniką collage prace na temat „Dawny Przeworsk na pocztówce”.